p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.02.24 » Międzypowiatowy Konkurs "Gimnazjada 2007"


Międzypowiatowy Konkurs "Gimnazjada 2007"

Udział w konkursie mog± wzi±ć Gimnazja z powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego.
Cel konkursu:

1. Integracja ¶rodowiska szkolnego Powi¶la
2. Integracja ¶rodowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców)
3. Prezentacja umiejętno¶ci uczniów oraz osi±gnięć szkoły
4. Upowszechnianie idei edukacji przez sport


Termin i miejsce konkursu:
I etap - 03.03.2007 r. - każdy powiat oddzielnie organizuje i decyduje o miejscu rozegrania konkursu

(powiat kwidzyński - Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie)

II etap - 17.03.2007 r. - Hala sportowa przy ulicy Mickiewicza 56 w Kwidzynie (udział bior± 4 zespoły - po 2 najlepsze z powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego).

W konkursie mog± brać udział reprezentacje Gimnazjum. W skład reprezentacji wchodz±:

1. Zespół wiedzowy - 3 uczniów/uczennic danego Gimnazjum rocznik 1991/93
2. Zespół sportowy - 2 dziewczynki i 2 chłopców rocznik 1991
2 dziewczynki i 2 chłopców rocznik 1992
- 2 dziewczynki i 2 chłopców rocznik 1993
- 1 nauczyciel danego Gimnazjum
- 1 rodzic ucznia danego Gimnazjum (razem 14 osób z danego Gimnazjum)
3. Grupa prezentuj±ca scenkę tematyczn± - maksymalnie 15 osób z danego Gimnazjum
4. Zorganizowana grupa kibiców - maksymalnie 30 osób danego Gimnazjum
Razem w konkursie może uczestniczyć grupa 62 - osobowa + opiekunowie.

Szczegóły dot. imprezy na stronie internetowej Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie http://www.gim3.kwidzyn.pl/