be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.04.20 » Regulamin Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Szkolnictwa Specjalnego w Kwidzynie

pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
Kwidzyn, 23-24 maja 2007 r.

WYTYCZNE
I. Celem Forum jest :
1. rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
2. pomoc wychowawcom w rozwijaniu i doskonaleniu metod
pracy wychowawczej z zastosowaniem kulturotechnik,
3. wymiana doświadczeń między zespołami i ich opiekunami,,
4. prezentacja dorobku teatralnego placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
5. popularyzacja twórczości teatralnej,
6. inspirowanie ambitnych poszukiwań repertuarowych.
II. Organizatorem i gospodarzem Forum jest MOW w Kwidzynie.
III. Współorganizatorami są :
- Samorząd Województwa Pomorskiego,
- Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
- Starosta Powiatu Kwidzyńskiego,
- Urząd Miasta Kwidzyna,
- Kwidzyńskie Centrum Kultury,

IV. W Forum mogą brać udział różnego rodzaju zespoły teatralne
działające w szkołach i internatach, których członkami są uczniowie
i wychowankowie placówek edukacyjnych i opiekuńczych, a także
młodzież ze środowiska współpracująca z w/w zespołami.

V. Każda placówka może zgłosić do udziału jeden zespół z następu-
jących form teatralnych : - sztuki teatralne, teatrzyki kukiełkowe,
pantomimy, kabarety, montaże poetyckie.

VI. Ustala się następujące wymagania programowe :
- czas trwania do 25 minut;
- nie mogą być powtarzane utwory prezentowane na Forum
w latach ubiegłych, ani nagradzane na innych konkursach.

VII. Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy, upominki, pamiątki.

VIII. W celu podniesienia poziomu ustala się następujące kryteria oceniania:
- dobór repertuaru o wartościach wychowawczych,
- poziom artystyczny wykonania,
- scenografia, stroje i inne środki wyrazu,
- ogólne wrażenie artystyczne,
- stopień trudności repertuaru dostosowany do poziomu wykonawców.
IX. Wszystkie prezentacje oceni powołane przez Organizatorów
jury.


Impreza ma szczególne walory wychowawcze i rewalidacyjne. Formuła przeglądu daje możliwość nagrodzenia wszystkich uczestników (nagrody indywidualne i zespołowe). Przegląd jest świetną okazją promocji działalności teatralnej jako formy pracy z młodzieżą niepełnosprawną. Dzieci specjalnej troski, często uważane za „gorsze”, mają szansę zaistnieć na scenie, poczuć się ważne, odnieść sukces. Impreza jest okazją do zainteresowania ogółu społeczeństwa problematyką osób niepełnosprawnych. Młodzież ma niepowtarzalna okazję spędzić czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Instruktorzy zespołów teatralnych dzielą się swoimi doświadczeniami w pracy ze specyficznymi grupami teatralnymi. W imprezie uczestniczą osoby z całego regionu, dlatego podczas imprezy jest okazja do promowania Kwidzyna i Powiśla.


Imprezie towarzyszy :

KWIDZYŃSKIE FORUM TEATRALNE
SZKOLNICTWA SPECJALNEGO
KONKURS PLASTYCZNY - „Sztuka w Plakacie”,
/ przygotowany przez występujące zespoły teatralne do wystawianych przez siebie przedstawień/
Regulamin
CELE KONKURSU
● Popularyzacja twórczości plastycznej.
● Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.
● Wpływanie przez sztukę na postawy, obyczaje i kulturę dzieci i młodzieży oraz atmosferę ich wzajemnego współżycia.
● Rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata.
● Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi realizowanych za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
● Umożliwienie aktywnego i twórczego uczestniczenia w kulturze.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 W konkursie mogą wziąć wszystkie zespoły teatralne występujące na Forum Teatralnym.
 Technika: dowolna.
 Format prac: A2
 Prace powinny być oprawione (możliwość zawieszenia) i podpisane (na plakacie, na odwrocie lub na dołączonej ulotce):
- nazwa instytucji;
- miejscowość;
- tytuł przedstawienia teatralnego.
 Prace zostaną wystawione w holu teatru.
 Oceny prac dokona powołana w tym celu Komisja konkursowa.
 Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora
Prace nieodebrane organizator nie odsyła, przechodzą na własność