be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.04.20 » Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

I Cel Turnieju

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

II Organizatorzy

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współpracy:
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
- Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
- instytucji ubezpieczeniowych,
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,
- Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,
- innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz Fundacji.

III Uczestnicy

W OTWP uczestniczy młodzież w dwóch grupach:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
II grupa - uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

W kolejnej edycji OTWP mogą uczestniczyć (w tych samych grupach wiekowych) zwycięzcy finałów centralnych z roku poprzedniego bez potrzeby udziału w eliminacjach
(zasada ta dotyczy zdobywców pierwszego miejsca ).
Na podstawowych szczeblach eliminacji dopuszcza się wyodrębnione grupy uczniów szkół podstawowych.

IV Etapy eliminacji

1. Eliminacje środowiskowe (na szczeblu wsi, osiedli, szkół)
2. Eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne
3. Eliminacje powiatowe

Terminy przebiegu tych eliminacji ustala Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dla swego terenu działania w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przed finałem wojewódzkim.
4. Eliminacje wojewódzkie - do końca kwietnia
5. Eliminacje centralne - do końca maja
V Komitet organizacyjny OTWP

Na każdym szczeblu OTWP eliminacjami kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli organizatora i instytucji oraz organizacji współpracujących.
Do jego zadań należy w szczególności:
- ustalenie terminu eliminacji w ramach czasu określonego w regulaminie,
- dobór miejsca eliminacji, odpowiednie przygotowanie lokalu, oprawa propagandowa eliminacji,
- ustalenie składu uczestników eliminacji, dokonanie podziału na grupy, zapoznanie ich z regulaminem OTWP,
- przygotowanie zestawów pytań,
- powołanie jury,
- potwierdzenie na karcie uczestnictwa faktu zakwalifikowania się zawodników do następnego etapu,
- sprawdzenie kart uczestnictwa (obowiązuje od szczebla gminnego),
- sporządzenie sprawozdania z przebiegu eliminacji OTWP i doręczenie go do jednostki wyższego szczebla,
- przygotowanie nagród dla zwycięzców etapowych oraz upominków i dyplomów dla opiekunów i pozostałych uczestników

VI Jury

Jury jest powoływane przez komitet organizacyjny eliminacji danego szczebla.
Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.
Zadania jury:
- ocena odpowiedzi (jawna) i ustalenie wyników eliminacji - podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania turniejowe
- sporządzenie protokółu zawierającego imienne wyniki eliminacji wg kolejności miejsc w danych grupach.

Orzeczenia jury są ostateczne.

VII Zasady punktacji

- eliminacje pisemne (testowe) - 0 lub 1 punkt
- eliminacje ustne - od 0 do 3 punktów

VIII Przebieg eliminacji:

Na szczeblu środowiskowym eliminacje mogą być przeprowadzone w formie pisemnej, ustnej lub w obu formach. O wyborze formy decyduje komitet organizacyjny. Wskazane jest połączenie eliminacji ze zwiedzaniem jednostki straży pożarnej (OSP, PSP).

Na pozostałych szczeblach OTWP obowiązuje przeprowadzenie eliminacji pisemnych i ustnych. Liczbę pytań testowych w eliminacjach pisemnych oraz czas na rozwiązanie testu ustala komitet organizacyjny. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany dla grup wiekowych.

W eliminacjach ustnych (określanych mianem rozgrywek finałowych danego szczebla), może startować od 3 do 5 zawodników w każdej grupie wiekowej, wyłonionych w toku eliminacji pisemnych. Każdy z nich odpowiada na wylosowane pytania. Czas odpowiedzi ustala jury.
Za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego zawodnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów - o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych.
Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy. (Zasada ta dotyczy również dalszych miejsc w finale).

IX Finał centralny

W finale centralnym startują zwycięzcy szczebla wojewódzkiego - laureaci trzech pierwszych miejsc w obu grupach wiekowych.

W przypadku, gdy któryś ze zdobywców pierwszych miejsc w eliminacjach wojewódzkich z przyczyn losowych nie może wziąć udziału w finale centralnym, prawo startu przysługuje zdobywcom dalszych miejsc.

Finał centralny składa się z dwóch części:
- testu pisemnego
- ścisłego finału ustnego

Test zawiera 40 pytań dla każdej grupy wiekowej.
Zawodnik udziela odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi -60 minut.. Punktacja eliminacji pisemnych - 0 lub 1 punkt.

Do ścisłego finału wchodzi 5 zawodników z każdej grupy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach pisemnych.
W przypadku, gdy na skutek uzyskania jednakowej liczby punktów, nie jest możliwe wskazanie 5 finalistów, jury przeprowadza eliminacje dodatkowe, obejmujące tych zawodników, którzy uzyskali najwyższą jednakową liczbę punktów.

W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury, ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi).
Czas odpowiedzi na jedno pytanie - 1 minuta.
Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

Za najlepszego zawodnika w danej grupie wiekowej uważa się tego, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne.
W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów, o kolejności zajętego miejsca decyduje liczba punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych.
Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy.

Decyzje jury są ostateczne.

X Nagrody

Nagrody dla zdobywców czołowych miejsc fundują organizatorzy Turnieju.

Wskazane jest przygotowanie dyplomów dla wszystkich zawodników oraz dyplomów i upominków dla opiekunów przygotowujących laureatów Turnieju

XI Zakres tematyczny Turnieju:

1. Historia i tradycje straży pożarnych.
2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
4. Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
5. Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
6. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem
7. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe:
- budynków,
- lasów,
- zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,
- substancji niebezpiecznych.
10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
11. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
12. Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

XII Dokumentacja

Po przeprowadzeniu poszczególnych etapów eliminacji OTWP komitet organizacyjny przesyła komitetowi organizacyjnemu OTWP wyższego szczebla następujące dokumenty (wg wzorów stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu):
1. Protokół z posiedzenia jury
2. Informację o przebiegu eliminacji danego szczebla
3. Karty uczestników wyższego etapu OTWP.
4. Zobowiązanie opiekuna reprezentacji wojewódzkiej.

Jeden egzemplarz ww. dokumentów pozostaje na danym szczeblu organizacyjnym Turnieju.

XIII Postanowienia końcowe

1. Eliminacje środowiskowe powinny być poprzedzone pogadankami tematycznymi w szkołach i innych placówkach oświatowych.
2. Wskazane jest włączanie zadań praktycznych dla zawodników na wszystkich etapach eliminacji.
3. Na eliminacje centralne uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem.
4. Laureaci 1-3 miejsca Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (grupa starsza) ubiegający się o przyjęcie do Szkół Aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły Pożarniczej PSP zostają zwolnieni z egzaminu teoretycznego z chemii i fizyki.
5. Organizatorzy na poszczególnych szczeblach poniżej krajowego na własną odpowiedzialność mogą wprowadzać odpowiednie modyfikacje w niniejszym regulaminie.

Prezydium
Zarządu Głównego ZOSP RP