be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.04.24 » Powiatowy Konkurs: „Powi¶le - co w tobie pięknego ?"

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkól podstawowych miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego. Składa się z trzech powi±zanych ze sob± tematycznie konkursów: plastycznego, poetyckiego oraz wiedzy o Powi¶lu.
● Hasło konkursu: „PO WI¦LE -CO W TOBIE PIĘKNEGO ?"
● Termin /rozstrzygnięcie konkursu/ 10 maja 2007 r.
● Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 w Kwidzynie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Gdańsk Filia w Kwidzynie
Osoby odpowiedzialne: mgr Małgorzata Blonkowska mgr Lucyna Szafarowicz mgr Monika Brzozowska mgr Anna Dębowiak mgr Joanna Wysocka
● Partnerzy programu:
Tygodnik Społeczno-Kulturalny "Puls Kwidzyna", Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Miło¶ników Malarstwa KONTRASTY
2. CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie wiedzy na temat Powi¶la.
Cele szczegółowe:
- wzbogacenie wiedzy o regionie;
- rozbudzanie patriotyzmu lokalnego;
- kształtowanie w¶ród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do ciekawych miejsc
i zabytków Powi¶la;
- zgłębianie poczucia tożsamo¶ci regionalnej;
- propagowanie w¶ród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.
- doskonalenie warsztatu twórczego młodych artystów;
- poszukiwanie młodych talentów prezentacja ich dorobku artystycznego.

3. KATEGORIE KONKURSU:
• POEZJA
z każdej szkoły można nadesłać maksymalnie 5 utworów;
wiersze należy podpisać (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, a także imię i nazwisko nauczyciela - polonisty);
termin nadsyłania prac: 27 kwietnia 2007r.
● PRACA PLASTYCZNA
z każdej szkoły można nadesłać maksymalnie 5 prac; technika dowolna; format A-3;
praca oprawiona (passparteu);
prace należy podpisać (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, a także imię i nazwisko nauczyciela prowadz±cego);
termin nadsyłania prac: 27 kwietnia 2007r. Ł
Prace mog± być składane osobi¶cie lub przesyłane na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Kwidzynie
ul. Hallera 4, 82 - 500 Kwidzyn,
z dopiskiem: „ POWI¦LE - CO W TOBIE PIĘKNEGO ? "
• WIEDZA O POWI¦LU
każda szkoła wyznacza 2 uczestników;
konkurs będzie miał formę testu;
uczniowie powinni wykazać się znajomo¶ci± historii, zabytków, ¶rodowiska naturalnego Powi¶la;
termin konkursu: 10 maja 2007r. godz. 9.oo.
' - zgłoszenia uczestników konkursu należy przesłać do 27 kwietnia 2007r./adres wyżej/ (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły wraz z adresem i numerem telefonu; imię i nazwisko opiekuna szkolnego).
Proponowana literatura:
1) „Schody kawowe" nr 1, 2, 3 , 4 za rok 2006 oraz nr 1 za rok 2007.
2) „Krople historii" nr 1, 2, 3.
3) „Puls Kwidzyna" ostatni nr z kwietnia br.
4) Strony internetowe:
http://www.rokpowisla.pl/opowislu.htinl;
http://www.powiatkwidzvnski.pl/starostwo/main.html [zakładka: Promocja Powiatu];
http://www.kwidzvn.pl/portal/ [zakładka: O mie¶cie];
http://www.gminakwidzyn.pl/index.php7gosstart [zakładka: historia, zabytki];
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, które odbędzie się 10 maja 2007 r. o godz. 10.30
w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Kwidzynie, zapraszamy wszystkich uczestników konkursu Wiedzy o Powi¶lu oraz laureatów konkursu poetyckiego i plastycznego.
Zwycięzcy konkursu plastycznego i poetyckiego zostan± poinformowani telefonicznie.