be

p a t r o n a t  m e d i a l n y

2007.05.17 » Rajd Rowerowy „Historyczne Miejsca Powiśla”

Rajd odbędzie się 2 czerwca 2007 roku.

Cele rajdu:
o promocja turystyczna gmin powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego
o propagowanie form aktywnego i bezpiecznego wypoczynku
o rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród, dzieci i młodzieży
o ukazanie uczestnikom piękna „malej ojczyzny" - ziemi kwidzyńskiej i
sztumskiej o rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży chęci aktywnego spędzania wolnego
czasu w trakcie rajdów rowerowych
o propagowanie umiejętności życia w zespoie i odpowiedzialności za grupę o promowanie Roku Powiśla wśród uczniów i miejscowej ludności

ORGANIZATOR
o Oddział Miejski PTTK w Kwidzynie

WSPÓŁORGANIZATOR
o Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej „Liwa" w Kwidzynie
o SKKT-PTTK „Piguty" przy ZSP NR 2 w Kwidzynie
o Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej
o Urząd Miasta w Kwidzynie
o Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
o Starostwo Powiatowe w Sztumie

WARUNKI UCZESTNICTWA
■ Rajd jest organizowany dla dzieci i młodzieży z najstarszych klas szkół
pod tawowvch, gimnazjów i klas ponadgimnazjalnych oraz osób
uorosłych. W rajdzie uczestniczą zespoły składające się z 10 osób +
opiekun. Warunkiem uczestniczenia w rajdzie jest nadesłanie
zgłoszenia w terminie do 25.05.2006 r. (piątek) do Oddziału
Miejskiego PTTK w Kwidzynie, ul. Pilsudskiego 21; tel. (0-55) 279
4167
■ O przyjęciu na rajd decydować będzie kolejność zgłoszeń.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
■ przestrzeganie regulaminu rajdu
■ przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów przcciwpozarov.-ycb
i innych przepisów porządkowych
■ stosowanie się do poleceń kierownictwa rajdu

■ każda grupa powinna posiadać własną apteczkę
■ rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów

KONKURSY
■ wjedzy historyczno-krajoznawczej o Powiślu
■ wiedzy o plebiscycie na Powiślu
■ sprawnościowe
■ konkurs na najciekawsze zdjęcia rajdowe (dostarczane po rajdzie)
• konkurs na opis trasy rajdowej (dostarczony po rajdzie)

ŚWIADCZENIA I NAGRODY
■ możliwość zdobycia nagród w konkursach
• poczęstunek na mecie rajdu
■ potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne i krajoznawcze

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
■ impreza odbędzie się bez względu na pogodę
■ uczestnicy rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez sie
wobec innych uczestników i osób irzecich

• PROPONOWANE TRASY:
- Kwidzyn (róg Piastowskiej i Warszawskiej) - Kamionka - Brokowo -
Trzciano - Straszewo - Watkowice - Postolin - Dubiel - Brachlewo - Biały Dwór -
Podzamcze - Kwidzyn - gcdz. 830
- Sztum - Barlewice - Pietrzwałd - Kalwa - Stary Targ - Waplewo -
Krasna Łąka - Mikołajki Pomorskie - Pierzchowice - Trzciano - Straszewo - Postolin
- Watkowice - Postolin - Sztum
- trasa dowolna (opis trasy dostarczyć wraz ze zgłodzeniem)