p a t r o n a t  m e d i a l n y

             UCHWAŁA NR 1097/LII/06

               SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO


z dnia 23 października 2006 roku

w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Powiśla.

Na podstawie § 3 uchwały Nr 137/XII/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ustalenia dziedzin i form działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego (t.j. – uchwała Nr 683/XXXVII/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 października 2005 roku) w związku § 3 ust. 2 pkt 9 Statutu Województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 270/XXI/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 3 lipca 2000 r., tekst jednolity Uchwała Nr 541/XL/02 (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 14 czerwca 2002 r. Nr 39, poz.905) zm. Uchwałą Nr 293/XXII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2004r., Uchwałą Nr 1055/L/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lipca 2006.

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Sejmik Województwa pragnąc podkreślić potrzebę rzetelnego poznania, zachowania i rozwoju wielokulturowego bogactwa Pomorza, wypływającego z różnorodności tradycji i kultury jego społeczności regionalnych, ustanawia rok 2007 - Rokiem Powiśla.

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

 

UZASADNIENIE:

Sejmik Województwa Pomorskiego pragnąc podkreślić potrzebę rzetelnego poznania, zachowania i rozwoju wielokulturowego bogactwa Pomorza, wypływającego z różnorodności tradycji i kultury jego społeczności regionalnych, ustanawia rok 2007 Rokiem Powiśla.

Powiśle to jeden z regionów Województwa Pomorskiego obejmujący położone w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego powiaty: kwidzyński, sztumski oraz częściowo malborski. Region      Powiśla graniczy od północy z Żuławami, od wschodu z Warmią, od południa z Ziemią Chełmińską i od zachodu z Kociewiem. Ziemie Powiśla wchodziły niegdyś w skład dawnych Prus Zachodnich, a tutejsza ludność polska posługiwała się dialektem nazywanym przez językoznawców malborskim. Społeczność Powiśla reprezentowały w przeszłości trzy grupy etniczne: polska, niemiecka i holenderska (potomkowie menonitów) – różniące się między sobą językiem i prezentowaną kulturą. W wyniku drugiej wojny światowej nastąpiła zmiana osadnictwa. Powiśle – to region, który poprzez burzliwe dzieje Europy Środkowej dopiero w XX w. formalnie znalazł się w granicach Polski. Od tego czasu zdołał zaistnieć na tle różnorodności etniczno-kulturowej Pomorza tworząc niepowtarzalną społeczność składającą się z dotychczasowych mieszkańców tych ziem oraz ludności napływowej z różnych regionów przed- i powojennej Polski.

Dzieje regionu, przyczyniły się do wykształcenia w mieszkańcach postaw przedsiębiorczych. W bardzo krótkim czasie zdołano odbudować gospodarkę i stworzyć prężny ośrodek przemysłowy z wieloma firmami o kapitale zagranicznym. Z upływem lat mieszkańcy Powiśla silnie zidentyfikowali się ze swoim regionem, a reprezentowana przez nich różnorodność kulturowa stała się jednym z podstawowych atutów oraz podwaliną przedsiębiorczości i otwartości, które cechują społeczności powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego.

Region Powiśla charakteryzuje się także nieprzeciętnymi walorami krajobrazowymi. Nie brak tu malowniczo położonych akwenów wodnych i lasów. Dzięki temu rozwijana jest infrastruktura turystyczna i jednocześnie ochrona piękna jakim natura obdarzyła te okolice.

Przyjęcie uchwały o organizacji „Roku Powiśla” będzie wyrazem uznania niepowtarzalności społeczności Powiśla, która identyfikuje się ze swoim miejscem zamieszkania, tradycją i spuścizną kulturową. Organizacja „Roku Powiśla” będzie okazją do szerszego zaistnienia i promocji Powiśla w województwie pomorskim. Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne oraz konferencje naukowe pozwolą zaprezentować dorobek powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego, wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Pozwolą także zacieśnić więzy z mieszkańcami innych regionów Pomorza oraz zachęcić ich do poznania Powiśla i jego mieszkańców.

 Bogactwem Pomorza jest jego jedność w różnorodności, na którą składa się dziedzictwo kulturowe społeczności zamieszkujących województwo. Pragnąc zachęcić mieszkańców do poznania i pielęgnowania tego dorobku Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił rok 2005 Rokiem Kociewskim, a rok 2006 Rokiem Kaszubskim. Chcąc kontynuować te korzystne działania sprzyjające tworzeniu więzi z najbliższą okolicą, dzięki którym tworzy się autentyczny patriotyzm celowe wydaje się ustanowienie roku 2007 Rokiem Powiśla.