p a t r o n a t  m e d i a l n y

Ustanowienie Roku Powiśla


    W lutym 2006 roku Starosta Powiatu Kwidzyńskiego oraz Starosta Powiatu Sztumskiego zwrócili się w imieniu samorządów lokalnych obu powiatów do Marszałka Województwa Pomorskiego - Jana Kozłowskiego z propozycją ustanowienia przez Sejmik Województwa Pomorskiego roku 2007 Rokiem Powiśla a także o objęcie przez Marszałka patronatem nad tym przedsięwzięciem.
Wystąpienie obu samorządowców uzyskało aprobatę Pana Marszałka i w dniu 23 października 2006 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął stosowna uchwałę .
    Ustanowienie Roku Powiśla miało na celu szersze zaistnienie i promocję Powiśla w województwie pomorskim. Zaplanowano różnorodne imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, edukacyjne i konferencje naukowe, stanowiące podstawę do zaistnienia w roku bieżącym społeczności Powiśla na tle różnorodności etniczno-kultulrowej województwa pomorskiego , a także zaprezentowania dorobku powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego, wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i zacieśnienia więzów z mieszkańcami innych regionów Pomorza.
    29 maja 2006 roku Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła uchwałę Nr XL VII/348/2006/ w sprawie przystąpienia do działań zmierzających do organizacji oraz przeprowadzenia w 2007 roku odchodów Roku Powiśla. 30 maja 2006 roku Rada Powiatu Sztumskiego podjęła uchwałę Nr LI/23/2006 w tej samej sprawie.
    W miesiącu czerwcu 2006 roku poszczególne gminy wchodzące w skład powiatu Kwidzyńskiego i Sztumskiego podjęły uchwały w sprawie włączenia się do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem w roku 2007 obchodów Roku Powiśla.

Uchwała o ustanowieniu Roku Powiśla

Inicjatorzy obchodów Roku Powiśla.
 

Leszek Czarnobaj

Starosta Kwidzyński
2002-2006

Zbigniew Zwolenkiewicz

Starosta Sztumski
2002-2006

Kontynuatorzy obchodów Roku Powiśla
 

Jerzy Godzik

Starosta Kwidzyński
od 2006

Piotr Stec

Starosta Sztumski
od 2006